Skip to content

ด้วยประสบการณ์ในการทำร้านยาตลอดมากว่า 20 ปี เราได้พัฒนาร้านยาของเรา เพื่อค้นหาคำว่าคุณภาพและมาตรฐานที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคคลากร การคัดสรรสินค้าเพื่อสุขภาพมาให้บริการ และในวันนี้เราได้ก้าวข้ามผ่านแนวความคิดของการที่จะสร้างร้านยามาตรฐานแนวใหม่ หรือ Ideal Pharmacy ด้วยแนวคิดที่จะมุ่งเน้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยใช้ระบบ คอมพิวเตอร์สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคุณ ให้สมบูรณ์ขึ้น มีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพอยู่ตลอดเวลาทำการ มีระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับคุณที่สุด